” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında, yurtdışına veri aktarımında veri sorumlularınca hazırlanacak taahhütnamede yer alacak asgari unsurlar. Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım